ANYCOM Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card driver download miễn phí (ver. 2.­3.­0.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ANYCOM Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card driver cho Modems.

ANYCOM Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card (ver. 2.­3.­0.­1) RAR SELF-EXTRACTING phát hành 2005.02.08.

File được download 2 lần và được xem 6997 lần.

Loại Modems
Hãng ANYCOM
Thiết bị Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card
Hệ điều hành Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98
Phiên bản 2.­3.­0.­1
Kích thước file 959 Kb
Loại file RAR SELF-EXTRACTING
Phát hành 2005.02.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ANYCOM Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Modem drivers and Utilities for Windows 2000,­ Windows 2000 SP3,­ Windows 2000 SP4,­ Windows 95,­ Windows 98,­ Windows 98SE,­ Windows ME,­ Windows NT 4.­0,­ Windows XP,­ Windows XP SP1,­ Windows XP SP2,­ Windows XP x64 Edition Includes Windows drivers and drivers for applications like AOL,­ T-Online,­ Lotus Notes,­ etc.­ PLEASE NOTE: We no longer support Windows 95 and Windows NT 4.­0.­ The UNSUPPORTED Windows 95/­NT 4.­0 drivers included in this package are provided as service for customers who are still using these operating systems.­

Driver Modems ANYCOM Hotline V.34+ Fax/Modem PC Card phổ biến:

Driver ANYCOM Modems phổ biến: